Algemene voorwaarden Soegies Strategie

1 ALGEMEEN

a) SOEGIES STRATEGIE is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de bedrijf strategisch adviespraktijk alsmede het uitvoeren van opdrachten op interim basis.
b) De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan SOEGIES STRATEGIE wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
c) Een overeenkomst tussen SOEGIES STRATEGIE en afnemer wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien afnemer al dan niet op grond van een voorstel van SOEGIES STRATEGIE, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling een opdracht aan SOEGIES STRATEGIE verstrekt, welke opdracht SOEGIES STRATEGIE schriftelijk of mondeling accepteert.
d) De afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die aan SOEGIES STRATEGIE worden verstrekt.

2 PRIJZEN, TARIEVEN EN HONORARIUM

a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door SOEGIES STRATEGIE worden vastgesteld. Ten behoeve van de afnemer betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.
b) Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.
c) Wijziging van de vraagstelling door de afnemer kan tot wijziging van de totaal overeengekomen kosten van de opdracht aanleiding geven.

3 BETALING

a) Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar/zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
b) Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan SOEGIES STRATEGIE heeft plaatsgevonden.
c) SOEGIES STRATEGIE zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
d) SOEGIES STRATEGIE is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e-mailadres.
e) De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de afnemer in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie.
f) Betaling dient plaats te vinden op de bankrekening van SOEGIES STRATEGIE zonder enige korting, inhouding of verrekening.
g) Bij gebreke van tijdige betaling is SOEGIES STRATEGIE zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
h) Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking voorhanden is.
i) Indien de afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat heeft SOEGIES STRATEGIE het recht de nakoming van haar verbintenissen jegens de afnemer op te schorten, onverminderd al haar rechten op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
j) Daarnaast is SOEGIES STRATEGIE gerechtigd van de afnemer te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250.
k) Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij steeds in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.
l) Indien in de financiële positie van afnemer na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken dan wel het afronden van de werkzaamheden een aanzienlijke verslechtering optreedt, is SOEGIES STRATEGIE gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

4 VOORTIJDIGE BEËINDIGING/ANNULERING

a) Afnemer is gerechtigd de overeenkomst (betreffende deelname aan een programma) op te zeggen.
b) Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van SOEGIES STRATEGIE dat is vermeld op de website van aanbieder.
c) Bij opzegging door afnemer is SOEGIES STRATEGIE niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan SOEGIES STRATEGIE te voldoen.
d) SOEGIES STRATEGIE is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.
e) SOEGIES STRATEGIE behoudt het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de afnemer niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen. Indien SOEGIES STRATEGIE op deze grond de overeenkomst beëindigt, zal zij niet wegens deze beëindiging tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5 AANSPRAKELIJKHEID

a) Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SOEGIES STRATEGIE is alle aansprakelijkheid van SOEGIES STRATEGIE zoals voor bedrijfsschade, vertragingsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
b) Aansprakelijkheid van SOEGIES STRATEGIE is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
c) Indien de gegrondheid van de klachten door SOEGIES STRATEGIE wordt vastgesteld en onder de garantieverplichting van SOEGIES STRATEGIE valt, is zij naar keuze verplicht tot: – levering van vervangende diensten; – terugbetaling van de ontvangen betaling of creditering van de aan de afnemer gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, voor zover de betaling, de factuur en de overeenkomst op het gebrek betrekking hebben; – een in overleg met de afnemer te bepalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld.
d) SOEGIES STRATEGIE is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte gegevens. Tevens is SOEGIES STRATEGIE niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of niet verstrekte gegevens waarvan afnemer had moeten begrijpen dat deze van belang waren voor uitoefening van de werkzaamheden.
e) Afnemer is gehouden SOEGIES STRATEGIE te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen met betrekking tot aanspraken van derden terzake de uitvoering van de overeenkomst, voorzover de wet zich hier niet tegen verzet.
f) Gebreken met betrekking tot het leveren van diensten, dienen uiterlijk 30 dagen na het leveren van de dienst gemeld te worden. Een klacht dient gemeld te worden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende dienstverlening is gefactureerd.

6 OVERMACHT

a) Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van SOEGIES STRATEGIE kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
b) Indien SOEGIES STRATEGIE door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te harer keuze.
c) Ingeval van overmacht is SOEGIES STRATEGIE niet aansprakelijk voor schade. Bij ontbinding van de overeenkomst dient het reeds geleverde deel van de opdracht vergoed te worden conform de overeengekomen prijzen.

7 GEHEIMHOUDING

a) Alle informatie en bedrijfs- of beroepsgeheimen die door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn medegedeeld en zullen niet dan na overleg met de wederpartij aan derden worden doorgegeven of gebruikt op een andere wijze dan in verband met de gesloten overeenkomst.

8 EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN

a) De uit de werkzaamheden voortvloeiende auteursrechten blijven eigendom van SOEGIES STRATEGIE. SOEGIES STRATEGIE blijft rechthebbende van alle rechten ter zake van informatie, methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s die door of voor haar zijn ontwikkeld en die worden verschaft of medegedeeld aan SOEGIES STRATEGIE.
b) Alle door SOEGIES STRATEGIE verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van SOEGIES STRATEGIE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
c) SOEGIES STRATEGIE behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9 TOEPASSELIJK RECHT

a) Op alle aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden van SOEGIES STRATEGIE is Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen die daaruit voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist de bevoegde rechter te Den Haag. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien SOEGIES STRATEGIE als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

10 NIETIGE BEPALING

Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijken te zijn blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan om de nietige dan wel onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig en wel verbindend zijn en die zo min mogelijk afwijken van de nietige en onverbindende bepalingen, gelet op het doel en de strekking van deze voorwaarden.